Strona główna

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam Państwa na ogólnopolską konferencję dotyczącą stanu realizacji Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, która poświęcona będzie podsumowaniu dotychczas realizowanych projektów w tym obszarze oraz przedstawieniu planów na rok przyszły.

Ważnym celem Unii Europejskiej oraz jednym z głównych elementów wartości europejskich jest spójność społeczna, która znajduje wyraz w naszych systemach wsparcia i opieki społecznej. Dlatego niezmiernie istotne jest wzmacnianie roli i potencjału służb zatrudnienia, a także pomocy społecznej, których głównym zadaniem jest aktywizacja i pomoc dla osób wykluczonych społecznie, z przyczyn takich jak  np. inwalidztwo czy niski poziom kwalifikacji zawodowych.  Zjawisko wykluczenia społecznego wciąż w dużej mierze dotyczy obszaru zatrudnienia. W szczególnej sytuacji pod tym względem znajdują się imigranci i mniejszości etniczne, na przykład populacje romskie, które bardzo często są obiektem dyskryminacji, co jeszcze bardziej zwiększa ryzyko ich marginalizacji.

Na konferencji chcielibyśmy przybliżyć Państwu sposób realizacji idei ekonomii społecznej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, która  stwarza szczególne możliwości dla społecznego rozwoju lokalnego. Można powiedzieć, że kluczową zasadą w tej idei jest prymat działania na rzecz ludzi nad dążeniem do maksymalizacji zysku. Oznacza to, że dla jednostek ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna.

Promowanie szerszej oferty lepszej jakości stanowisk pracy, wspieranie integracji społecznej jest głównym celem realizowanym w ramach Priorytetu I PO KL. Dlatego też znaczna część inwestycji Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007–2013 skierowana jest na promowanie dostępu do zatrudnienia i integracji społecznej. Szczególny nacisk został położony na grupy młodszych i starszych pracowników, m. in. osób w wieku 50+, imigrantów i mniejszości etnicznych. Podejmowane są również konkretne działania na rzecz kobiet, zmniejszające dyskryminację na rynku pracy oraz ułatwiające łączenie pracy i życia rodzinnego. Na realizację Priorytetu I w latach 2007-2013 przeznaczono kwotę ponad 500 milionów euro.

Dotychczas w ramach Priorytetu I PO KL podpisano 96 umów o dofinansowanie na łączną kwotę prawie 1,3 mld złotych.

Za wdrażanie Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL odpowiedzialne są Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucja Pośrednicząca oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucje Pośredniczące II stopnia.

Konferencje tę adresujemy zarówno do obecnych jak i do przyszłych beneficjentów poszczególnych Działań w ramach Priorytetu I PO KL oraz wszystkich osób zainteresowanych wynikami i dobrymi praktykami dotychczas realizowanych projektów.

Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w konferencji „Europejski Fundusz Społeczny w służbie zatrudnienia” i mam szczerą nadzieję, że przyczyni się ona do upowszechnienia efektów Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej.