Program

poświęconej realizacji Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
 
termin: 15 grudnia 2010 r. (środa)

miejsce: hotel LORD, Al. Krakowska 218, 02-219 Warszawa

9.30-10.30

Rejestracja

10.30-10.45

Powitanie uczestników – Pani Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pan Robert Kwaśniak – Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Pan Mariusz Kasprzyk  – Zastępca Dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie

10.45-10.55

Strategia Europa 2020 – plany wdrożenia jej zapisów w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej – Pani Barbara Kuta, Naczelnik Wydziału, Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

10.55-11.10

Zmiany w systemie realizacji PO KL wpływające na realizację Priorytetu I Programu – Pani Aleksandra Dmitruk, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

11:10-11:25

Idea ekonomii społecznej w projektach realizowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Priorytecie I PO KL – przedstawiciel Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

11.25-11.45

Film informacyjny  o projekcie „Zielona Linia”
Nowoczesne technologie wdrażane w projektach IT przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Priorytecie I PO KL – Pan Wiesław Filar, Pan Łukasz Woźniak, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

11.45-11.55

Efekty realizacji projektów konkursowych na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Poddziałaniu 1.3.2 PO KL – Pani Magdalena Świdnicka-Wołyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

11.55-12.15

Przykłady dobrych praktyk w Poddziałaniu 1.3.2 PO KL – przedstawiciele projektów realizowanych przez Instytut Laudator, Urząd Gminy w Łobzie

12.15-12.30

Stan realizacji projektów na rzecz społeczności romskiej – Pan Mariusz Kasprzyk,  Zastępca Dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie

12.30-13.00

Przerwa kawowa

Panel I
Poddziałanie nadzorowane przez WWPE

Panel II
Działania nadzorowane przez CRZL

13.00-13.30

Plan działania na rok 2011 – Pan Bartosz Ziółkowski, Kierownik Zespołu ds. Imigrantów i Integracji Społecznej Projekty innowacyjne – zadania realizowane przez CRZL w ramach Priorytetu I POKL – Paweł Staniszewski, Kierownik Sekcji ds. Projektów Innowacyjnych i Współpracy Ponadnarodowej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

13.30-14.00

Dobre Praktyki Poddziałania 1.3.1 PO KL – Prezentacja projektów zrealizowanych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji – przedstawiciel PTD Działania na rzecz wyrównywania szans dla osób w wieku 50+ – Krajowy Koordynator Programu Solidarność Pokoleń – dr Elwira Gross-Gołacka, Dyrektor Departamentu  Analiz i  Prognoz Ekonomicznych, MPiPS

14.00-14.30

Dobre Praktyki Poddziałania 1.3.1 PO KL – Prezentacja projektu zrealizowanego przez Związek Romów Polskich (ZRP) – Innowacyjni Romowie na rynku pracy – przedstawiciel ZRP Realizacja projektów systemowych w ramach Poddziałania 1.3.4 przez Centralny Zarząd Służby Więziennej –  Marek Nicgorski, Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich, Centralny Zarząd Służby Więziennej

14.30-15.00

D y s k u s j a

15.00

Lunch